Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje:  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;  opiekunowi faktycznemu dziecka;  osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się), jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 764 zł.

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:

 • 21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów) 24 lat,
 •  jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności .

Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że wyrok alimentacyjny był wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

Wysokość zasiłku rodzinnego, od 1 listopada 2015 r. wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – w załączniku.
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 5. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, potwierdzający fakt kontynuowania nauki.
 6. Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 7. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.
 8. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku os. uczącej się.
 9. Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 11. Kserokopia odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego (oryginał do wglądu).
 12. Kserokopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu).
 13. Zaświadczenie potwierdzające fakt nie ubiegania się o zasiłek rodzinny w innej gminie w przypadku osób posiadających stały meldunek inny niż na terenie Gminy Zakliczyn.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających prawo do dodatku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r., poz. 2284),
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 poz. 1238)

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.