Program 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Krok po kroku.jpg

 

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 roku weszło w życie szereg zmian w Programie Rodzina 500+.

 

 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

 1. 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie będą już musieli przedkładać w Urzędzie dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować Urząd o zmianach w zatrudnieniu.

 1. Zmiana w okresie świadczeniowym

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną.

WAŻNE: wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci (zarówno na dziecko, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r., jak i na dziecko/dzieci, na które świadczenie nie jest jeszcze pobierane).

W przypadku dzieci, na które aktualnie jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku dzieci, na które aktualnie NIE jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (jeśli Wnioskodawca zdąży ze złożeniem wniosku do końca września 2019 r.; jeśli nie – świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku – poza wyjątkami, które przewiduje ustawa).

 1. Przedłużenie do 3 miesięcy terminu składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka

Do tej pory rodzice nowonarodzonego dziecka musieli złożyć wniosek jeszcze w tym samym miesiącu, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia narodzin dziecka. Obecnie będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, by pieniądze nie przepadły.

 1. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

 1. Przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, Urząd nie będzie o tym informował decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową, tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły zwrócić się do Urzędu o wydanie stosownego zaświadczenia o przyznaniu świadczenia.

 1. Brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko

Do tej pory osoby samotnie wychowujące dzieci dołączały do wniosku dokumenty potwierdzające ustalenie alimentów na dzieci – w przeciwnym razie świadczenie wychowawcze nie przysługiwało. Od 1 lipca nie będzie już takiego obowiązku.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
  • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – Epuap
 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:
  • ul. Malczewskiego 15 pon. – pt. w godz. od 7.30 do 15.30
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Malczewskiego 15 32-840 Zakliczyn.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej.

 

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie
z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Urzędu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

Powyższe kwestie należy zgłosić do Urzędu niezwłocznie, by uniknąć nienależnego pobrania świadczenia.

KIEDY SKŁADAĆ KOLEJNY WNIOSEK

Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy, który obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku:

zgodnie z art. 21 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

 

 

Druk do pobrania: