Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł., a w przypadku osoby w rodzinie  528 zł., usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku  gdy dochód przekracza kryterium dochodowe , wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały Nr XVII / 129/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie  z dnia  19 lutego 2016 r. w sprawie ustalania  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Podstawa Prawna :

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019, poz.1507 )
  • Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XVII / 129/2016 Rady Miejskiej  z dnia  19 lutego 2016 r. w sprawie ustalania  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.