Pomoc w formie sprawienia pogrzebu

Wymagane dokumenty

  1. Ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy Zakliczyn.
  2. Odpis skrócony aktu zgonu.
  3. Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.
  4. Rachunki lub faktury poniesionych wydatków pochówku.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Przebieg załatwienia sprawy:

Sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym  jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, regulowanym   Uchwałą Rady Gminy Zakliczyn, zgodnie z którą:

  1. zwrot wydatków poniesionych w związku z pochówkiem zmarłego przysługuje osobom i podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu,
  2. zwrot kosztów pogrzebu przysługuje za sprawienie pochówku osobom nie posiadającym uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,
  3. zwrot kosztów pogrzebu zorganizowanego zgodnie z wyznaniem zmarłego dokonuje się według udokumentowanych kosztów pogrzebu.

Do kosztów pogrzebu zalicza się:

zakup trumny

przewóz i pochowanie zwłok

pochówek (grób ziemny z tabliczką)

ubranie (jeżeli nie posiada odpowiedniego)

odprawienie nabożeństwa żałobnego


Podstawa prawna:

  1. Art. 17 ust.1 pkt 15, Art. 44, 96 ust. 3 Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163).
  2. Uchwała Nr XXI/188/05 Rady Gminy Zakliczyn  z dnia 29.03.2005 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Uwagi:

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego.