Pomoc Społeczna

Zasiłek stały

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego przysługuje :

 1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ( art.7 ustawy o pomocy społecznej ):

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia ,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej choroby, lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie ,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: dochód netto.

Osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.

Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie tj. kwoty 514 zł.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2-15.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym ( obowiązkowym )przysługuje na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy  z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

–  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

– w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego

2. Orzeczenie o niezdolności do pracy

3. Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc. W razie konieczności ośrodek może żądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację  życiową .

Uwagi:

 1. Zasiłek stały przysługuje:

1)      pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:

a)      niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę  i 65 lat przez mężczyznę, lub

b)      całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu d.s. orzekania o niepełnosprawności jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 634 zł netto.

2)      pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:

a)      niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez
kobietę  i 65 lat przez mężczyznę, lub

b)   całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza     orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jeżeli jej dochód  jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 514 zł netto.

 1. Zasiłek  stały nie przysługuje  osobom posiadającym uprawnienie do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego .

Podstawa prawna :

a)       Art.8 ust.1 pkt.1 i 2, art.18ust.1 pkt.1, art.37 ust.1 pkt.1,2 i ust.4 , art.102, art.106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz .U. z dnia 30 stycznia 2015 r. poz. 163 z póź. zm.)

b)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. 2015, poz. 1058)