Fundusz Alimentacyjny

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł,
 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
 3. zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji,
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 7. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  4. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  5. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  6. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Podstawa prawna:

 • Art.2 pkt 8 i pkt 11, art. 9, art 10, art.15, art.18 , art.25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz.1228 z późn, zm),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 ze zm.)

Uwagi:

Okres świadczenia na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.