Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów.
 3. Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu brutto rodziny z trzech miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o pomoc (za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już wliczone do kosztów uzyskania przychodu).
 4. Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien ponadto złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Podstawa prawna:

 1. Art.2, art.3 art.5, art.6, art.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001. w sprawie dodatków mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Uwagi:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust.1.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 ,dla 1 osoby, 40m, dla 2 osób, 45m2 , dla 3 osób, 55m2 , dla 4 osób, 65m2 – dla 5 osób, 70m2 .

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po zgromadzeniu pełnej dokumentacji i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.