OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 

                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

                          Ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny   

                                            forma zatrudnienia – umowa o pracę – 1/1 etat

 

1.Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

1) posiadać obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną

i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi

obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w ustawie o pieczy zastępczej i  udokumentowany co

najmniej 1 roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  albo

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentowany co

     najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub

ograniczona ;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu

egzekucyjnego:

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2.Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 2. b) znajomość ustawy o pieczy zastępczej,
 3. c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 4. d) znajomość obsługi programów komputerowych,

 

3.Preferowane cechy osobowości kandydata:

 1. komunikatywność i otwartość ,
 2. kreatywność ,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. dokładność,
 6. odpowiedzialność,
 7. sumienność.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu utrzymaniu pracy zarobkowej;
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci ;
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną ;
 12. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 13. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Wymagane dokumenty :

 1.  CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia
 4. oświadczenie o niekaralności ( własnoręcznie podpisane)
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 Nr 153, poz.1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)” (odręcznie podpisane)
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 7. oświadczenie o następującej treści:”Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona. Nie była skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 14 66 52 275 oraz 14 66 52 263) wew.11

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór na asystenta rodziny„ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ulica Jacka Malczewskiego 15 w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopszakliczyn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Oferty osób, których zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

Informacje dodatkowe

 

– praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych ( po 16-tej) oraz w dni ustawowo wolne od pracy ( 160 godzin w miesiącu)

– praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, pracownika socjalnego.

– asystent rodziny prowadził będzie prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

– asystent rodziny będzie w tym samym czasie prowadził pracę z 10 rodzinami, w wyjątkowych sytuacjach liczba rodzin może wzrosnąć jednak nie może przekroczyć 20.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *